Skip to main content

Privatnost podataka i uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sajta

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem www.su-prospect.rs sajta. Sajt je u vlasništvu Su-prospect d.o.o., Nikole Kujundžića 6, lamela A, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 20707437 , PIB: 106928054 (u daljem tekstu: Kompanija).
Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Sajta.
Pristupom i korišćenjem Sajta Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge.
Na svaki pristup sadržajima Sajta, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.
Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

 

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.
Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, i za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

 

Obaveštenja

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Sajta, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Sajta, novosti i akcija Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

 

Autorsko pravo

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Sajtu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi sajta kojih je autor.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta ili Sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Sajt može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Sajta, sadržaj poslovnih partnera i slično.

 

Završne odredbe

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja.